Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hànhTác giả:

Khổ sách: 16x24

Số trang: 611

Giá bán: 260,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Nghĩa (Chủ biên) ThS. Lê Quang Chuyển - ThS. Trần Thị Thanh. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã yêu cầu: Thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo hướng: Đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu , áp dụng đúng các quy định pháp luật mới nêu trên vào thực tiễn công tác tổ chức cán bộ, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành (Một số điểm mới và liên hệ quy định pháp luật về công tác tổ chức cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự)". Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT