Hôm nay, Thứ năm ngày 29 tháng 09 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Những điểm mới cơ bản của Luật Ban hành VBQPPL và văn bản quy định chi tiết thi hành (sđ, bs 2020)Tác giả: Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Khổ sách: 16x24

Số trang: 432

Giá bán: 150,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT