Hôm nay, Thứ bảy ngày 29 tháng 01 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC BỘ LUẬT - LUẬT

Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 42,000

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Giá bán: 57,000

Luật Thỏa thuận quốc tế

Giá bán: 17,000

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

Giá bán: 18,000

Luật Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Giá bán: 24,000

Luật Cư trú

Giá bán: 16,000

Luật Biên phòng Việt Nam

Giá bán: 15,000

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Giá bán: 22,000

Luật Bảo vệ môi trường

Giá bán: 56,000

Luật Đầu tư (được thông qua ngày 17/6/2020)

Giá bán: 33,000

Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 24,000

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 50,000

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được thông qua ngày 18/6/2020)

Giá bán: 27,000

Luật Doanh nghiệp (được thông qua ngày 17/6/2020)

Giá bán: 58,000

Luật Đê điều (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 16,000

Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 24,000

Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 54,000

Luật Thanh niên (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)

Giá bán: 11,000

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)

Giá bán: 15,000

Luật Giám định tư pháp (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 22,000

Bộ luật lao động 2019

Giá bán: 42,000

Luật thư viện

Giá bán: 15,000

Luật dân quân tự vệ

Giá bán: 16,000

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Giá bán: 18,000

Luật lực lượng dự bị động viên

Giá bán: 14,000

Luật chứng khooán

Giá bán: 42,000

Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Giá bán: 56,000

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Giá bán: 70,000

Bộ luật Dân sự năm 2015

Giá bán: 110,000

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

Giá bán: 90,000

Luật trồng trọt

Giá bán: 17,000

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Giá bán: 13,000

Luật đặc xá

Giá bán: 11,000

Luật chăn nuôi

Giá bán: 17,000

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Giá bán: 11,000

Luật trẻ em

Giá bán: 20,000

Luật tố cáo

Giá bán: 16,000

Luật tiếp cận thông tin

Giá bán: 12,000

Luật thủy sản

Giá bán: 28,000

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Giá bán: 15,000

Luật quy hoạch

Giá bán: 20,000

Luật quốc phòng

Giá bán: 11,000

Luật quản lý nợ công

Giá bán: 16,000

Luật phòng, chống tham nhũng

Giá bán: 18,000

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 25,000

Luật lâm nghiệp

Giá bán: 25,000

Luật hòa giải ở cơ sở

Giá bán: 10,000

Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 60,000

Luật dược

Giá bán: 26,000

Luật đo đạc và bản đồ

Giá bán: 16,000

Luật điều ước quốc tế

Giá bán: 15,000

Luật đấu giá tài sản

Giá bán: 13,000

Luật công đoàn

Giá bán: 10,000

Luật cạnh tranh

Giá bán: 20,000

Luật cảnh sát biển Việt Nam

Giá bán: 10,000

Luật công an nhân dân

Giá bán: 13,000

Luật báo chí

Giá bán: 18,000

Luật bảo vệ bí mật nhà nước (Được thông qua ngày 15/11/2018)

Giá bán: 100,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT