Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ

Pháp chế trong quản lý

Giá bán: 120,000

Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa (Sách chuyên khảo)

Giá bán: 125,000

Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo Hiến pháp 2013

Giá bán: 98,000

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam.

Giá bán: 185,000

Thuật ngữ nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Giá bán: 142,000

Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa

Giá bán: 100,000

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Giá bán: 100,000

Án lệ Việt Nam - Phân tích và luận giải (Tập 1: Từ Án lệ số 01 đến Án lệ số 43)

Giá bán: 350,000

Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp

Giá bán: 95,000

Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 110,000

Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn

Giá bán: 176,000

Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Giá bán: 120,000

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp

Giá bán: 96,000

Quyền về môi trường

Giá bán: 200,000

Trí tuệ nhân tạo với pháp luật về quyền con người

Giá bán: 332,500

Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 80,000

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụng

Giá bán: 96,000

Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền - Từ lý luận đến thực tiễn

Giá bán: 170,000

Kinh nghiệm quốc tế về tự quản địa phương và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Giá bán: 88,000

Giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã (sách chuyên khảo)

Giá bán: 86,000

Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn

Giá bán: 110,000

Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân

Giá bán: 50,000

Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 (tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)

Giá bán: 92,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT