Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam

Giá bán: 130,000

Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Giá bán: 110,000

Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự

Giá bán: 250,000

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam

Giá bán: 112,000

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 130,000

Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác

Giá bán: 220,000

Các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017)

Giá bán: 128,000

Đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam

Giá bán: 115,000

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 260,000

Áp dụng pháp luật hình sự: Lý luận và thực tiễn

Giá bán: 265,000

Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Giá bán: 27,000

Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Giá bán: 23,000

Định tội danh và quyết định hình phạt (Sách chuyên khảo) - Tái bản có sđ,bs 2021

Giá bán: 175,000

Án lệ và bình luận - Quyển 3

Giá bán: 120,000

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần các tội phạm (Quyển 1)

Giá bán: 450,000

Những điểm mới cơ bản của Luật Ban hành VBQPPL và văn bản quy định chi tiết thi hành (sđ, bs 2020)

Giá bán: 150,000

Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0

Giá bán: 110,000

Định tội danh và quyết định hình phạt

Giá bán: 175,000

37 án lệ đầu tiên của Việt Nam - Phân tích và luận giải

Giá bán: 300,000

Án lệ và bình luận - Quyển 2

Giá bán: 120,000

Án lệ và bình luận - Quyển 1

Giá bán: 130,000

Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em

Giá bán: 80,000

Tính nhân bản của Hiến pháp (Sách chuyên khảo)

Giá bán: 140,000

Giá trị bình đẳng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Giá bán: 70,000

Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính

Giá bán: 80,000

Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam

Giá bán: 90,000

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật

Giá bán: 60,000

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017) - tập 1: Những quy định chung

Giá bán: 148,000

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

Giá bán: 120,000

Những vấn đề cơ bản về giải thích pháp luật hình sự

Giá bán: 89,000

Chính sách công - Lý luận và thực tiễn

Giá bán: 120,000

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam

Giá bán: 96,000

Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Giá bán: 86,000

Bình luận khoa học Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Giá bán: 66,000

Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự

Giá bán: 106,000

Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc (sách chuyên khảo)

Giá bán: 160,000

Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Giá bán: 96,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT