Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nayTác giả: TS. Trần Như Quỳnh

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 140,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Bảo đảm quyền giáo dục cho mọi người là chủ đề ngày càng nhận được sự quan tâm sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Có thể thấy, thực hiện quyền giáo dục ở Việt Nam mang tính tất yếu, cần thiết, xuất phát từ nhu cầu mang tính toàn cầu, khu vực và các nhu cầu nội tại trong nước. Các nhu đó nằm ngay trong giáo dục và từ các yếu tố tác động trực tiếp đến quyền giáo dục ở nước ta hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Vì vậy, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực thực hiện quyền giáo dục. Minh chứng là quyền giáo dục đã được ghi nhận trong tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam. Văn bản quy phạm pháp luật về quyền giáo dục ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, với nội dung chặt chẽ và cụ thể hóa khá toàn diện quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền giáo dục. Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu về quyền con người theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về việc đưa nội dung quyền con người (trong đó có quyền giáo dục) và chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay" của TS. Trịnh Như Quỳnh. Nội dung cuốn sách góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền giáo dục; phân tích, đánh giá khái quát thực tiễn hiện thực quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay, làm rõ những kết quả, hạn chế trong hoàn thiện pháp luật về quyền giáo dục;... từ đó xây dựng các quan điểm và đề xuất các giải pháp thực hiện quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Ngoài những quan điểm được thừa nhận chung, để thể hiện rõ tính chất chuyên khảo của cuốn sách, Nhà xuất bản giữ nguyên một số ý kiến của tác giả để bạn đọc tham khảo và cùng trao đổi.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT