Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt NamTác giả: TS. Tạ Ngọc Hải (Chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 92,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có giải pháp "Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập" với những nhiệm vụ cụ thể như: đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị; rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước bên trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị; áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp; thực hiện kiểm định, đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhằm mục đích góp phần làm sáng tỏ những luận điểm trong áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam" do TS. Tạ Ngọc Hải làm chủ biên. Hy vọng cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan, đơn vị ở nước ta. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT