Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa (Sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Nguyễn Văn Quân

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 125,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

THE STATE AND LAWS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION The monograph “The State And Laws In The Context Of Globalization” by Dr. Nguyen Van Quan – Vietnam National University School of Law, analyzes fundamental changes and developments of states and laws worldwide amid the intense wave of globalization, in connection with the situation of the state and laws in Vietnam. (Cuốn chuyên khảo “Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá” của TS. Nguyễn Văn Quân – Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, phân tích một số vận động, biến đổi cơ bản nhất của nhà nước và pháp luật trên thế giới giữa “làn sóng” toàn cầu hoá mãnh liệt, trong mối liên hệ với nhà nước và pháp luật ở Việt Nam) .   CONTENTS CHAPTER 1 THE TRANSFORMATION OF THE STATE AND LAWS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 1.1 General perspective on globalization 1.2 Changes and developments of the state in a globalized world 1.3 Changes of laws in the context of globalization CHAPTER 2 STATE GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 2.1 Challenges for state governance in the context of globalization 2.2 The shift from management to governance in the context of globalization 2.3 The trend of emphasizing good governance in contemporary society 2.4 Impact of the governance on the state 2.5 National governance in Vietnam since the Doi Moi (Renovation) policy (1986) CHAPTER 3 CHANGES AND DEVELOPMENTS: ROLE, FUNCTION OF THE STATE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 3.1 Factors influencing the role and functions of the state in social life 3.2 Changes and developments in the role and function of ensuring social order and national security 3.3 Changes and developments in the role and function of the state in the economic field 3.4 Changes and developments in the role and social function of the state CHAPTER 4 LOCAL SELF-GOVERNANCE TREND 4.1 Typical territorial governance models 4.2 The global trend of decentralization and vertical power sharing 4.3 The role of decentralization and local self-governance in the implementation of democracy. 4.4 The impact of decentralization on economic growth 4.5 Disadvantages of decentralization and local self-governance CHAPTER 5 CONSTITUTIONALISM AND THE RULE OF LAW STATE AS A VALUE, AND AN INTERNATIONAL STANDARD 5.1 Relations among the rule of law, constitutionalism and democracy 5.2 The recognition of the rule of law state principles in the constitutions and legal systems 5.3 Internationalize the rule of law state: The rule of law state as a value, and a general standard of international community 5.4 Rule of Law and the rule of law state in Vietnam CHAPTER 6 THE TREND OF PROLIFERATION AND UNIVERSALIZATION OF HUMAN RIGHTS 6.1 The internalization of human rights 6.2 The dissemination of international instruments to protect human rights 6.3 Trend of localization in protecting human rights 6.4 Protection of human rights through International Criminal Law 6.5 The universality of human rights: goal or reality? CHAPTER 7 LEGISLATIVE INFLATION 7.1 The role of law in the rule of law state and legislative inflation phenomenon 7.2 Causes of the legislative inflation phenomenon 7.3 The consequences of legislative inflation on human rights and the legal safety of individuals 7.4 Legislative inflation and the stability of the Vietnamese legal system in a current context CHAPTER 8 DIVERSIFICATION AND EXPANSION OF LEGAL SOURCES 8.1 Legal sources 8.2 The emphasis on written law and its consequences 8.3 The adjudicative function of the court, protection and justice assurance by the court 8.4 Expansion and diversification of legal sources in Vietnam and some recent issues 8.5 Safeguards for the principle of “non-recusal”

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT