Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Quy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luậtTác giả: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 72,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Từ ngày 01/7/2016, hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu luật thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến 12 điều, bãi bỏ 01 điểm và 01 khoản liên quan đến công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở thừa kế nội dung cuốn sách "Quy định pháp luật hiện hành về rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật" đã xuất bản năm 2017, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục chỉnh lý, cập nhật và biên soạn cuốn sách "Quy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật". Hy vọng cuốn sách sẽ trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại các trường đại học, cơ sở giáo dục chuyên ngành luật.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT