Hôm nay, Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp phải góp phần đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là công cụ đắc lực phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, quản lý xã hội của Bộ, ngành Tư pháp và của hệ thống chính trị trong cả nước. Đó là yêu cầu xuyên suốt tại cuộc họp về Đề án xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì chiều ngày 29/10. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và Cục Kế hoạch - Tài chính.
Thực hiện Chương trình số 07-CTr/ĐU ngày 01/02/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và Quyết định số 105-QĐ/ĐU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về giám sát định kỳ đối với Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 13/10, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thực hiện giám sát chuyên đề năm 2021 tại Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp.
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD.BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, để kịp thời định hướng triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, chiều ngày 30/9, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2021 với nội dung “Công tác biên tập trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.
Thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-BTP ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, chiều ngày 29/9/2021, Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm tham vấn, trao đổi ý kiến với các chuyên gia về việc chuyển đổi số và xuất bản sách điện tử. Tham dự có đồng chí Hồ Quang Huy - Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Ngô Đức Vinh - Giám đốc Nhà xuất bản Xây dựng, đồng chí Quách Văn Dương - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, các chuyên gia công nghệ của Công ty cổ phần công nghệ VHMT Việt Nam, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban và viên chức có liên quan của Nhà xuất bản Tư pháp, Nhà xuất bản Xây dựng.
Hoạt động xuất bản ở nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Đảng lãnh đạo công tác xuất bản không phải để hạn chế tự do và sức sáng tạo mà nhằm giúp xuất bản đi đúng hướng, hoàn thành tốt chức năng “là vũ khí xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận và tổ chức”[1], góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách con người Việt Nam.
Ngày 02/7, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú là đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy, hiện đang công tác tại Phòng Quản lý phát hành Nhà xuất bản Tư pháp. Tham dự lễ kết nạp đảng có đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp; đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, cùng với tập thể Chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT