Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Tên sách
Khoảng giá (VND)
Từ:

Đến
Tên tác giả:

Theo tác giả (Xem/ẩn) Mặc định (Xem/ẩn)
Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-BTP ngày 02/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020; nhằm tiếp tục khai thác, mở rộng thị trường, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, ngày 26/3/2010, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tư pháp đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-XBTP thành lập Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT