Hôm nay, Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép bắt buộc và quyền tiếp cận thuốc ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho Việt NamTác giả:

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 112,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

INTERNATIONAL LAWS REGARDING THE PATENTS, THE COMPULSORY LICENSING AND THE ACCESS TO MEDICINES IN SOME COUNTRIES WORLDWIDE - LESSONS FOR VIETNAM “Compulsory licensing” - regulations, have become the center of global attention concerning the rights to access to medicines, especially in the time of COVID-19 pandemic. Compulsory licensing allows the Government, in certain circumstances, to compel patent owners (normally pharmaceutical companies) to transfer the patent to the government or a third party. It is important for Vietnam to explore these regulations. Learning experiences from other jurisdictions will help Viet Nam improve the legal framework and develop appropriate policies to mitigate potential issues that might arise when granting compulsory licenses. In order to introduce to readers, the Judicial Publishing House released the book “International Laws regarding the invention, the compulsory licensing and the access to medicines in some countries worldwide - Lessons for Vietnam” by Dr. Le Vu Van Anh - Lecturer in Intellectual Property Law at the Faculty of Law, University of Oxford (the United Kingdom); she completed her Master’s and Phd programs in Intellectual Property at Bangor University (Wales). “Giấy phép bắt buộc” (compulsory licensing) - một chế định pháp lý, trở thành trung tâm của sự chú ý trên toàn thế giới về quyền tiếp cận thuốc, đặc biệt trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn ra. Giấy phép bắt buộc cho phép chính phủ, trong một số trường hợp nhất định, bắt buộc chủ sở hữu sáng chế (thường là các công ty dược) chuyển giao bằng sáng chế cho chính phủ hoặc một bên thứ ba. Đối với Việt Nam, tìm hiểu chế định pháp lý này là vấn đề quan trọng, kinh nghiệm từ các nước khác sẽ giúp chúng ta hoàn thiện khung pháp lý và có những chính sách phù hợp để hạn chế những vấn đề có thể phát sinh khi việc cấp giấy phép bắt buộc xảy ra. Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn “Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép bắt buộc và quyền tiếp cận thuốc ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho Việt Nam” của TS. Lê Vũ Vân Anh - giảng viên môn Luật sở hữu trí tuệ tại Khoa Luật, Đại học Oxford (Vương quốc Anh); đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ luật chuyên ngành Sở hữu trí tuệ tại Đại học Bangor (xứ Wales).

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT