Hôm nay, Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Cụm thi đua số II Khối các đơn vị thuộc Bộ tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua năm 2013

15/03/201

Ngày 11/3/2013, tại trụ sở Học viện Tư pháp, Cụm thi đua số II Khối các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua năm 2013. Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của 10 đơn vị thuộc Cụm. Đồng chí Nguyễn Bá Yên - Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng về dự Hội nghị cùng Cụm thi đua số II.

Cụm thi đua số II bao gồm các đơn vị: Học viện Tư pháp, Nhà xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và ký giao ước thi đua năm 2013. Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị, Cụm thi đua số II đề ra kế hoạch thi đua thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề như: Phong trào thi đua: “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 819/BTP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị như: tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính;
- Các đơn vị trong Cụm thi đua tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trưởng các đơn vị trong Cụm thi đua phải quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thiết thực, hiệu quả các hoạt động của Ngành phục vụ tích cực sự nghiệp xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch phát động số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp. Các đơn vị trong Cụm thi đua số II tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thuộc phạm vi được giao gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong các lĩnh vực về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật và các chức danh tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng nông thôn mới;
- Từng đơn vị trong Cụm thi đua cần tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh toàn diện, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế;
- Phát động phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động “Toàn ngành Tư pháp tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”;
- Thực hiện tốt khẩu hiệu thi đua của Cụm năm 2013 “Thi đua thiết thực, năng động, sáng tạo, phát triển và đoàn kết” với mục tiêu trọng tâm của các đơn vị thuộc khối báo chí xuất bản “tăng doanh thu, nâng cao vị thế, uy tín trong làng báo chí, xuất bản”, đơn vị thuộc khối đào tạo, bồi dưỡng cần “xây dựng và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo cán bộ tư pháp”;
- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách và các quy định về thi đua khen thưởng, giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo về khen thưởng.
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT