Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện giám sát chuyên đề năm 2021 tại Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp

15/10/202

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/ĐU ngày 01/02/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và Quyết định số 105-QĐ/ĐU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về giám sát định kỳ đối với Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 13/10, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thực hiện giám sát chuyên đề năm 2021 tại Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp.

Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp. Về phía Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, cùng các đồng chí trong Chi ủy, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của Nhà xuất bản Tư pháp cùng tham dự buổi làm việc.
Thay mặt Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Trần Thị Thu Hà, Phó bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo công tác Đảng của Chi bộ, trong đó tập trung vào 06 nội dung: (i) Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; việc thực hiện các quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018; (ii) Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; (iii) Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “tăng cường tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay” và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; (iv) Việc triển khai, thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ sinh hoạt đảng và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; (v) Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 02/8/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và (vi) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021.
Qua trực tiếp nghe báo cáo của Chi bộ, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp. Báo cáo, tài liệu, hồ sơ, văn bản, sổ sách được lưu trữ đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định của Đảng. Hệ thống chương trình, kế hoạch để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được Chi bộ ban hành kịp thời, bảo đảm tính khả thi, sát với tình hình thực tế của Chi bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ khẳng định các nội dung giám sát đã được Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp duy trì nề nếp, bài bản, thiết thức, hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị Chi bộ Nhà xuất bản phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời hoàn thiện các yêu cầu về nghiệp vụ công tác đảng, tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng để định hướng cho sự ổn định và phát triển của đơn vị.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, sự hướng dẫn, giúp đỡ về nghiệp vụ công tác đảng của Văn phòng Đảng - Đoàn thể đối với Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp thời gian qua, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, trách nhiệm ý kiến phát biểu của các thành viên trong Đoàn Giám sát. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, với 30 đảng viên, công tác Đảng của Chi bộ đã phát huy vai trò vô cùng quan trọng, thiết thực, mang tính định hướng, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, đặc biệt là trong bối cảnh Nhà xuất bản Tư pháp đang đặt quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án, tiếp tục đưa Nhà xuất bản Tư pháp có những bước phát triển mới trong giai đoạn tới./.
Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT