Hôm nay, Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của NXB Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

15/09/202

Ngày 08/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1396/QĐ-BTP ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đề án đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030, Nhà xuất bản Tư pháp thực hiện 03 mục tiêu quan trọng là: (1) Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Tư pháp trong giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục củng cố, phát huy thương hiệu, vị thế, uy tín của một trong những nhà xuất bản hàng đầu Việt Nam về sách pháp luật, sách lý luận, chính trị. (2) Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động theo vị trí việc làm, phù hợp với quy định về vị trí việc làm, cơ cấu, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng với sự phát triển của xã hội, sự thay đổi văn hóa đọc và xu thế phát triển của thương mại điện tử, kinh tế số. (3) Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp theo hướng kết hợp giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; bảo đảm cơ chế tài chính bền vững, ngày càng tăng mức độ tự chủ và cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhóm mục tiêu chung, Đề án đã xác định lộ trình thực hiện qua hai giai đoạn là 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Đồng thời, trong từng giai đoạn cụ thể, Đề án đã đưa ra 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung sâu vào các giải pháp liên quan đến lĩnh vực nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp (bao gồm: công tác ban hành văn bản, thể chế nội bộ và lãnh đạo quản lý, điều hành; công tác kế hoạch, sản xuất; công tác biên tập; công tác phát hành và quản lý phát hành; công tác tài chính, kế toán) và lĩnh vực tổ chức bộ máy và đội ngũ viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp.
Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án là cơ sở quan trọng để Nhà xuất bản Tư pháp triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị trong từng giai đoạn, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của một trong những nhà xuất bản hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực sách pháp luật, sách lý luận, chính trị, đồng thời tạo động lực để đơn vị tiếp tục có những bước phát triển bền vững sau 18 năm xây dựng và trưởng thành (08/9/2003 - 08/9/2021)./.
 
Phòng Tổng hợp - Hành chính Nhà xuất bản Tư pháp

File đính kèm:

Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT