Hôm nay, Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

23/04/202

Ngày 22/4, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II/2021 để phổ biến, quán triệt, tìm hiểu những nội dung lớn, mang tính chiến lược được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp làm Báo cáo viên tại Hội nghị. Về phía Đảng ủy Bộ Tư pháp có sự tham dự của đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Về phía Nhà xuất bản Tư pháp có đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, các đồng chí Phó Giám đốc, cùng toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

Bằng kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm của người làm công tác tuyên giáo, tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt tới Hội nghị những kết quả mang tính lịch sử đất nước ta đã đạt được trong quá trình 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; về tầm nhìn, định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và các văn kiện của Đại hội. Với Chủ đề Đại hội XIII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Báo cáo viên nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đến yếu tố khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tạo nên động lực mạnh mẽ, sức mạnh to lớn đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt, tận dụng tốt mọi thuận lợi, thời cơ, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đây là yêu cầu, là lời hiệu triệu của Đảng, của đất nước đối với mỗi người Việt Nam yêu nước; đến kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với đổi mới sáng tạo để Đảng ta, dân tộc ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện xã hội xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ Hồ Quang Huy nhấn mạnh, việc Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu của quá trình học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với các nội dung mang tính tổng quát nhất. Trong thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục lựa chọn các chuyên đề cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, của Nhà xuất bản được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu và thảo luận, vận dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp./.
 Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT