Hôm nay, Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Bộ Tư pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI

18/08/201

Sáng nay (16/08), đồng chí Đinh Trung Tụng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Mạnh Hùng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đặng Minh Khôi, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Đông Bắc á, Bộ Ngoại giao.

Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Mạnh Hùng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các vấn đề được định hướng của Hội nghị Trung ương 9, gồm: Nghị quyết về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân huyện, quận, phường; Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước; các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị TW lần thứ 8 đến hội nghị Trung ương lần thứ 9; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung của Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Theo đó, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững đất nước; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Mục tiêu là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Thông qua việc quán triệt Nghị quyết giúp cho các đồng chí Lãnh đạo cấp ủy, các đơn vị thuộc Bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 9 thảo luận và thông qua, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đơn vị. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cũng yêu cầu các đảng viên là Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tư pháp.
Cũng trong Hội nghị sáng nay, các đảng viên Đảng bộ Bộ Tư pháp đã được nghe đồng chí Đặng Minh Khôi nêu một số thông tin cập nhật về tình hình biển Đông và những chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.
Nhân dịp này, 01 tập thể và 06 cá nhân thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp đã được trao tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2009-2013) gồm:
01 tập thể là:
Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp;
06 cá nhân là:
Đồng chí Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Đồng chí  Nguyễn Quang Thái, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự;
Đồng chí Nguyễn Thị Kiều, Chi bộ Thanh tra Bộ;
Đồng chí Nguyễn Hùng Vừa, Chi bộ Trung cấp luật Buôn Mê Thuật;
Đồng chí Lê Minh Tuấn, Chi bộ Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà Nẵng;
Đồng chí Quách Thu Thúy, Chi bộ Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh;
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT