Hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 05 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ

15/09/202

Tác giả: Thanh tra Chính phủ

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2018; được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố vào ngày 04/12/2018 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012). Để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm được những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trong khuôn khổ Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” được phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ biên soạn và phát hành 02 cuốn sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1. Cuốn: Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Nội dung cuốn sách tập trung vào những điểm mới và những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng như: Phạm vi điều chỉnh; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của các chủ thể trong phòng, chống tham nhũng..., Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và một số văn bản pháp luật khác có liên quan. Nội dung sách được viết cô đọng dưới dạng các câu hỏi - đáp, thuận tiện cho bạn đọc trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
* Nội dung cuốn sách bao gồm:
I. Một số vấn đề chung
II. Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
2.2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
2.3. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và vấn đề kiểm soát xung đột lợi ích
2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn
2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
2.6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
III. Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
IV. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng
V. Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
VI. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
VII. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng
VIII. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng
IX. Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
X. Chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng
 * Cuốn sách được Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản năm 2021:
- Khổ sách: 14,5 x 20,5.
- Số trang: 180.
- Giá bán: 23.000 đồng.
2. Cuốn: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
* Nội dung cuốn sách bao gồm:
Phần A: Sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
1. Ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
2. Xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng mới nhằm tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng
3. Xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng mới để đồng bộ với quy định mới trong các đạo luật khác được Quốc hội thông qua và nhằm nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng
Phần B: Nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn thi hành
Chương I. Những quy định chung
Chương II. Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mục 1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mục 2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mục 3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mục 4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mục 5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
Mục 6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Chương III. Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mục 1. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị
 Mục 2. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán
Mục 3. Phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng
Chương IV. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng
Chương V. Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Chương VI. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
Mục 1. Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng
Mục 2. Áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
Chương VII. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng
Chương VIII. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng
Chương IX. Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Mục 1. Xử lý tham nhũng
Mục 2. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng
* Cuốn sách được Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản năm 2021:
- Khổ sách: 14,5 x 20,5.
- Số trang: 252.
- Giá bán: 27.000 đồng.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
N.V.H
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT