Hôm nay, Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính

17/09/202

Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành Kiểm sát nhân dân (Ban Chỉ đạo 138) đã chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các quy định mới của pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Về công tác chuyên môn, các đơn vị đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ngành, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm, góp phần quan trọng bảo đảm mọi hành vi có dấu hiệu tội phạm được xử lý theo đúng quy định pháp luật. Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã kịp thời được hướng dẫn, giải đáp cho các đơn vị, địa phương.
Quốc hội khóa XIII và khóa XIV đã thông qua nhiều đạo luật liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, như: Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015); Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
Để kịp thời triển khai thi hành các đạo luật nêu trên trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016; Kế hoạch số 05/KH-VKSTC ngày 12/01/2016; Kế hoạch số 39/KH-VKSTC ngày 28/3/2016; Kế hoạch số 81/KH-VKSTC ngày 18/7/2017 và Kế hoạch số 90/KH-VKSTC ngày 10/8/2017. Một trong những nhiệm vụ đặt ra theo các chỉ thị, kế hoạch đó là công tác hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và áp dụng pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ trên, trong thời gian qua, trên cơ sở tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của các đạo luật này của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, qua đó, góp phần thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
Nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ và có hệ thống đến bạn đọc, đặc biệt là các Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, cán bộ điều tra, chuyên viên, công chức công tác tại Viện kiểm sát nhân dân và những người làm công tác pháp luật, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổng hợp các hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và áp dụng pháp luật của ngành Kiểm sát, biên tập lại nội dung và phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn: “Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính”. Các khó khăn, vướng mắc trong cuốn sách này được chúng tôi hướng dẫn, giải đáp trên cơ sở góc nhìn của các nhà nghiên cứu, không phải là các hướng dẫn, giải đáp có tính chất quy phạm bắt buộc. Hy vọng, cuốn sách sẽ là tài liệu sử dụng, tham khảo bổ ích đối với bạn đọc.
* Nội dung cuốn sách bao gồm:
Phần I: Giải đáp vướng mắc về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự
I. Giải đáp vướng mắc về quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015
II. Giải đáp vướng mắc về quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Phần II: Giải đáp vướng mắc trong giải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy
Phần III: Giải đáp vướng mắc về pháp luật trong một số lĩnh vực khác
I. Giải đáp vướng mắc về quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Lao động năm 2012
II. Giải đáp vướng mắc về quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
III. Giải đáp vướng mắc về quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015
IV. Giải đáp vướng mắc về quy định của Luật Phá sản năm 2014, Nghị quyết số 42/2017/QH14
V. Giải đáp vướng mắc về quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Pháp lệnh số 09/2014/ UBTVQH13
 
* Cuốn sách được Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản tháng 2 năm 2020:
- Khổ sách: 14,5 x 20,5.
- Số trang: 288.
- Giá bán: 80.000 đồng.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
N.V.H
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT