Hôm nay, Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt “Đề án giấy tờ, sổ hộ tịch”

07/01/201

Triển khai Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, ngày 30/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2276/QĐ-BTP về việc phê duyệt “Đề án giấy tờ, sổ hộ tịch”.

Mục tiêu của đề án là nhằm tạo sự ổn định, thống nhất, lâu dài cho công tác quản lý hộ tịch trong đó có công tác in, phát hành sổ, giấy tờ hộ tịch ở nước ta theo hướng từng bước chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm một cách thuận lợi cho người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của Bộ luật Dân sự, các luật chuyên ngành khác, góp phần quản lý dân cư trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; Phân định trách nhiệm in, phát hành từng loại sổ, giấy tờ hộ tịch cụ thể đối với Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương; Nhằm thống nhất quy cách, kích thước, chất lượng, giá thành giấy tờ, sổ hộ tịch góp phần nâng cao vị thế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hộ tịch; Thực hiện việc in, phát hành giấy tờ, sổ hộ tịch cung cấp cho các cơ quan tư pháp địa phương bảo đảm đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Tư pháp.
Đề án quy định thẩm quyền in, phát hành các loại giấy tờ, sổ hộ tịch của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan đăng ký hộ tịch khác. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016, Bộ Tư pháp thống nhất quản lý in, phát hành 02 loại giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn) và 03 sổ hộ tịch (Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử).
Trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch đã ứng dụng công nghệ thông tin, có phần mềm đăng ký hộ tịch bảo đảm việc in nội dung thông tin hộ tịch theo đúng tiêu chuẩn về kích thước, chi tiết kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều 17 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2015/TT-BTP) và được Bộ Tư pháp công nhận thì được cung cấp phôi mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn để tự in.
Căn cứ nhu cầu sử dụng tại địa phương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên hệ đăng ký mua với Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp 02 loại giấy tờ hộ tịch và 03 loại sổ hộ tịch thuộc thẩm quyền in, phát hành Bộ Tư pháp để được cung cấp.
Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn) 19 loại mẫu tờ khai đăng ký việc hộ tịch, 20 loại Trích lục hộ tịch (bản chính và bản sao) và 01 mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Các mẫu giấy tờ hộ tịch được in trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm), đen trắng, không hoa văn. Cơ quan đăng ký hộ tịch được truy cập và tự in để sử dụng.
Người yêu cầu đăng ký hộ tịch truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để tự in và sử dụng các mẫu Tờ khai đăng ký hộ tịch. Trường hợp người yêu cầu đăng ký hộ tịch không thể tự in được thì cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm in và phát miễn phí cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
Bộ Tư pháp đăng tải 07 loại sổ hộ tịch (Sổ đăng ký giám hộ; Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ; Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Sổ ghi chú ly hôn; Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn), cơ quan đăng ký hộ tịch được truy cập và tự in để sử dụng. Trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước không thể tự in được, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm in và phát hành cho các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn để sử dụng.
   Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Bộ Tư pháp thực hiện in và phát hành 02 giấy tờ hộ tịch in màu, hoa văn (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn) và 03 sổ hộ tịch (Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử) theo mẫu thiết kế quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Các cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ thống nhất sử dụng giấy tờ, sổ hộ tịch mới (thay thế các giấy tờ và sổ hộ tịch hiện hành). Trên cơ sở nhu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký mua giấy tờ, sổ hộ tịch với Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp./.
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT