Hôm nay, Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC SỔ, BÌA HỒ SƠ THADS

Sổ theo dõi việc chưa có điều kiện thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ theo dõi ra quyết định rút hồ sơ thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ theo dõi, quản lý thi hành án hành chính

Giá bán: 88,000

Sổ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ theo dõi xử lý tài sản bán đấu gia thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ theo dõi thu phí thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ theo dõi lưu trữ hồ sơ thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ ra quyết định cưỡng chế thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ ra quyết định đình chỉ thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ theo dõi miễn, giảm thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, tiếp tục thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ ra quyết định ủy thác và nhận quyết định ủy thác thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ theo dõi vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ

Giá bán: 88,000

Sổ công văn đi

Giá bán: 88,000

Sổ công văn đến

Giá bán: 88,000

Sổ thụ lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ thụ lý thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ nhận yêu cầu thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ nhận bản án, quyết định

Giá bán: 88,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT